PHASE TECHNOLOGY

Phase Technology là công ty có thế mạnh về các thiết bị phân tích xăng dầu ở nhiệt độ thấp như thiết bị đo điểm mây, điểm đông đặc và điểm băng... theo tiêu chuẩn ASTM hiện hành như ASTM D5949, ASTM D5773, ASTM D7397, ASTM D5972...