SPX PROCESS

SPX Process là công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống con người. Dầu khí là một trong những lĩnh vực mà SPX Process tập trung nghiên cứu và phát triển. Các sàn phẩm về  khuấy bồn xăng dầu như fixed angle mixer, swivel angle mixer...